Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye ait olan Doğalgaz Elektrik Çevrim Santrallerinin satış ilanı

Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi’nden:

DOĞALGAZ ELEKTRİK ÇEVRİM SANTRALLERİNİN SATIŞ İLANI

 

Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. mülkiyetinde bulunan,

Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, Akkonak Köyü, Yukarı Mera Mevkii, 29L19 pafta, 4700 parselde (4701,4702 ve 541 no.lu iç parseller hariç) kayıtlı 43.460,48 m2 arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmaz ve üzerinde bulunan Doğalgaz-Elektrik Çevrim Santralinin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı 77.000.000,00 TL (Yetmişyedi Milyon Türk Lirası),

Bilecik İli, Pazaryeri İlçesi, Yeni Mahalle,  Pamucak mevkii, 30K2B pafta, 375 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, 45.433,53 m2 arsa niteliğindeki tam hisseli taşınmaz ve üzerinde bulunan Doğalgaz-Elektrik Çevrim Santralinin makine ve teçhizatlarıyla birlikte tamamı 76.000.000,00. TL ( Yetmişaltı Milyon Türk Lirası),

muhammen bedeller üzerinden satış şartnamesinde (Şartname) belirtilen kayıt ve şartlarla ayrı ayrı  satışa çıkarılmıştır.

Satış aşağıdaki açıklamalar kapsamında gerçekleştirilecektir.

  1. Teklif sunmak isteyenler her santral için 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) Şartname bedelini, Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin FİBA BANK nezdindeki TR13 0010 3000 0000 0008 4786 69 IBAN hesabına, hangi santral ihalesine katılmak istiyorsa “Afyonkarahisar-Çay veya Bilecik-Pazaryeri’nde bulunan doğalgaz elektrik çevrim santrali ihalesi şartname bedeli” açıklaması ile yatırmaları Şartname bedelini yatıran istekliler ilan tarihinden itibaren “Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi’nin Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul” adresinden şartnameyi temin edebileceklerdir.
  2. Teklif sunan katılımcının; iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda olmaması gerekmektedir. Bu maddede yazılı olanlar dışında “Şartname”de belirtilen diğer şartların da yerine getirilmesi gerekmektedir.
  3. Satışa konu doğalgaz elektrik çevrim santrallerini almak isteyenlerin, yazılı tekliflerini en geç 02.07.2018 günü saat 16:00’e kadar, “Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresinin Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul” adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
  4. İsteklilerin, tekliflerinin dikkate alınabilmesi için katılmak istedikleri santral ihalesine ilişkin 500.000,00 TL (Beşyüzbin Türk Lirası) tutarında nakit teminatı, Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.’nin FİBA BANK nezdindeki TR13 0010 3000 0000 0008 4786 69 IBAN  hesabına,  hangi santral ihalesine katılmak istiyorsa “Afyonkarahisar-Çay veya Bilecik-Pazaryeri’nde bulunan doğalgaz elektrik çevrim santrali ihalesi teminat bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve işleme ilişkin dekontu yazılı teklifleriyle birlikte Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir. (Nakit teminatın yanı sıra 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3’üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarından alınmış 500.000,00 TL (Beşyüzbin Türk Lirası)  tutarındaki kesin ve süresiz teminat mektubu da teminat olarak kabul edilecektir.)
  5. İstekliler tarafından verilen tekliflerde; teklif rakamının tartışmaya, yanlış anlamaya veya yorum farklılıklarına sebebiyet vermeyen, herkesçe kabul edilebilecek düzeltmeler hariç; silinmiş, kazınmış veya yeniden yazılmış olması, şartnamenin herhangi bir sayfasının imzasız olması, istenen teminatın verilmemiş olması, vekaletname/yetki belgesinde temsil yetkisi eksikliği gibi bu şartnamenin esasına aykırı teklifler kabul edilmez.

Teklifler süresiz, şartsız, kesin ve bağlayıcıdır. Teklif sahipleri, teklif zarflarını verdikten sonra, tekliflerini azaltamazlar, geri alamazlar veya tekliflerinden vazgeçemezler.

Alınan teklifler, 03.07.2018 Tarih saat 11:00’da sadece İflas İdaresince katılımcılar olmaksızın açılacaktır.

En yüksek teklif bedeli üzerinden Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi’nin belirleyeceği usule göre 04.07.2018 tarih saat 14:00’dan itibaren açık arttırma yapılacaktır.

İhale, Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu kararını müteakiben kesinleşecek olup; kesinleşme tarihinden sonra 10 iş günü içerisinde katılımcıya ihaleyi kazandığı ve ödeme koşullarını yerine getirmesi hususunda yazılı bir tebligatta bulunulacaktır.

  1. Katılımcının, işbu satış ilanının katılım şartları hükümlerini yerine getirerek teklif sunmuş olması Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi’nin yapacağı incelemede kazanılmış hak teşkil etmez. Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi tarafından tapuda devir/teslim yapılmadıkça; satışı tamamlayıp tamamlamamakta veya uygun göreceği bir diğer katılımcıya satış yapmakta serbesttir.
  2. Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi’nin iş bu ilanda ve “Şartname”de öngörülen süreleri Bankanın “www.bankasya.com.tr” resmi internet sitesinde duyurmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.
  3. Satışa ilişkin diğer hususlar Satış Şartnamesi’nde belirtilmiştir.
  4. Satış ilanı ile ilgili her türlü bilgi, Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü’nden alınabilecek olup; iletişim adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

 

MÜFLİS ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. İFLAS İDARESİ

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul

Tel :   0 216 635 52 25-633 53 15  / Fax :  0 216 633 50 50