Ayka Mimarlık Şirketi - Murat Aydemir - Kars / Bina ve Arsa Satışı

AYKA MİMARLIK ŞİRKETİ – MURAT AYDEMİR’E AİT %90 TAMAMLANMA SEVİYESİNDEKİ A-BLOK İLE TEMEL SEVİYESİNDEKİ B-BLOK BİNA SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR.

 

Satışa Konu Kapalı Alanlar

Kat

Mevcut Alan (m²)

Özellikleri

(A – Blok)

Kullanım

Niteliği

1

190

 

 

 

 

 

 

 

Kars İli, Merkez  İlçesi, Örnek Mahallesinde, tapunun 476 ada 849 parsel No’lu parselinde yer alan bina; A blok, bodrum +zemin +asma kat + 4 normal kat +çatı katı olarak insa edilmistir. Konu parsel üzerinde bulunan binanın bodrum katında; ortak kullanım alanları ve 800 m2 kapalı otopark, zemin katta bina girisi ve 2 adet isyeri, normal katlarda ise her katta 4`şer adet mesken olmak üzere, toplam 18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Mimari proje ve ruhsat belgesine göre bina 5.742 m2 alana sahiptir. Söz konusu binanın dıs cephesi sıvalı ve dıs cephe boyasıyla kaplıdır. Merdiven holü; zemin ve basamaklar mermer, duvarlar plastik boyalıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Bina içerisindeki meskenler benzer niteliklere sahip olup, 3 oda, 1 salon, 2 adet banyo-wc, 2 adet balkon hacimlerinden olusmaktadır. Meskenler de; antre ,salon ve odaların zemin kaplamaları laminant parkelidir. Islak hacimlerde zeminler seramik, duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır. Meskenler dahilinde duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalı ve tavanlarda kartonpiyer mevcuttur. Mutfak dolapları mdf, tezgahları mermerit, daire giriş kapıları çelik ,iç kapılar panel, pencere aksamları PVC doğramadan mamül olmak üzere projelendirilmiştir. Meskenler doğalgaz kombi ile ısıtılmaktadır. Zemin kat işyerleri benzer inşaat özelliklerine sahip olup, zeminleri seramik kaplı, duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalı, tavanları alçıpan asma tavanlı, cephe doğramaları alüminyum doğramadır. Taşınmazlar dahilinde kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi iyi seviyededir. Meskenler dahilinde kapılar, ve mutfak tezgahı henüz takılmamış olup binanın inşaat tamamlanma oranı %90 seviyesindedir.

Mesken

1

190

Mesken

1

190

Mesken

1

190

Mesken

2

190

Mesken

2

190

Mesken

2

190

Mesken

2

190

Mesken

3

190

Mesken

3

190

Mesken

3

190

Mesken

3

190

Mesken

4

190

Mesken

4

190

Mesken

4

190

Mesken

4

190

Mesken

Zemin

326

İş Yeri

Asma Kat

261

Asma Kat

Depo

266

Depo

Zemin

327

İş Yeri

Asma Kat

278

Asma Kat

Depo

248

Depo

Toplam

4.746

 

 

Kapalı Otopark

800

 

 

 

Satışa Konu Açık Alanlar

Ada-Parsel No

Mevcut Alan (m²)

Kullanım Niteliği

(B – Blok)

476 Ada 849 Parsel

B – Blok

3.496,15 m2

Parselin Yarısı üzerinde A Blok inşaa edilmiştir. B Blok mimari projesine göre parselin yaklaşık yarısını kaplamakta olup inşaatı bitirilmemiş, %0 tamamlanma seviyesindedir.

 

1748, 75 m2

B blok için ayrılmış parsel payı.

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ)

8.070.000,00-TL     (SekizMilyonYetmişBinTürkLirası)

 

 1. Ayka Mimarlık Şirketi – Murat AYDEMİR’e ait, Kars İli, Merkez İlçesi, Örnek Mahallesinde yer alan ve tapunun 476 ada 849 parsel No’lu adresinde bulunan % 90 Tamamlanma seviyesindeki A- Blok ile %0 Temel seviyesindeki B-Blok gayrimenkul satışı 18.02.2019 tarihinde Saat: 17:00’da, Ortakapı Mah. Haydaraliyev Cad. Büyükpostane Karşısı No: 74 Kat 2 Daire 3 Merkez KARS adresinde Kapalı zarf teklif alma ve sonrasında açık artırma yöntemiyle yapılacaktır.

 

      Kapalı Zarf  ile Teklif Verme Usülü:

 

 

İstekliler, satış şartnamesinde belirtilen miktarda teminat mektuplarını veya teminatların depo edildiğini kanıtlayan belgeleri ve her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri işbu şartnameyi, gerçek kişi ise kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği), tüzel kişi ise yetki belgesi ve imza sirkülerinin, vekil ise vekaletnamesinin bir örneğini ve teklif mektubunu zarfa koyacak ve zarfı kapatacaklardır.

 

Zarfın üzerinde, isteklinin kimliğine mahsus hiçbir kayıt ve ibare kesinlikle   bulunmayacak, yalnızca (Ortakapı Mah. Haydaraliyev Cad. Büyükpostane Karşısı No: 74 Kat 2 Daire 3 Merkez KARS adresi ile 18.02.2019 GÜN, SAAT 17:00’DA YAPILACAK AYKA MİMARLIK ŞİRKETİ – MURAT AYDEMİR NATAMAM BİNA SATIŞ İHALESİNE AİT TEKLİF MEKTUBUDUR) ibaresi yer alacaktır.

 

Teklif vermede bu şekil ve usül, ihaleye katılmanın geçerlilik koşuludur.

    

Teklif Zarflarının Verilmesi veya Gönderilmesi:

 

İstekliler, teklif rakamını da içeren teklif mektubunu ve şartname ile eklerinin bulunduğu kapalı zarfları yukarıda yazılı adrese belirtilen usulde tevdi edecekler veya aynı gün ve saatte belirtilen yerde bulunacak şekilde posta ile göndereceklerdir.

 

İsteklilerin belirlenen saatten sonra kapalı teklif zarfı verme istekleri kabul edilmeyecek, postadaki gecikmeler nedeniyle geç ulaşan kapalı teklif zarfları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 1. Alıcı çıkmaması halinde en fazla teklif verenin taahhüdü baki kalmak kaydıyla, gayrimenkul ikinci satış tarihi olan 25.02.2019’de, aynı adreste ve aynı saatte (saat 17:00) tekrar açık artırmaya çıkarılacaktır.

 

 1. Talipliler, satış koşulları ve satışa sunulan gayrimenkul hakkında daha ayrıntılı bilgiyi tmsf.org.tr/satis ilani adresinden veya aşağıda irtibat bilgisi verilen şirket Kayyımı üzerinden temin edebileceklerdir.

 

 1. İhaleye katılmak isteyen talipliler; satışa konu ilandaki gayrimenkul için 200.000.-TL’ lik, asgari 3 ay süreli Geçici Teminat Mektubunu veya nakit teminatı, İhale Tarih/Saatine kadar, ihale mahallinde verecektir.     
 2. Teminat yatırmayan talipli ihaleye katılamaz.

 

 1. İhale bedelinin, satış tarihinden itibaren 15 İŞ GÜNÜ içinde, Şirketin bildirilecek banka hesabına PEŞİN olarak yatırılması zorunludur. Alıcının satış bedelini, süresinde peşin olarak ödememesi halinde, satış işlemi iptal edilecek ve teminat Şirkete gelir kaydedilecektir.

 

 1. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, satış koşullarını ve ve ŞİRKET’in ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.

 

 1. Satışa konu gayrimenkul ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Teklif sahipleri satışa konu gayrimenkulü mevcut hali ile görüp, inceleyip, beğenerek kabul etmiş, dolayısıyla satış sonrasında teklif verdikleri/aldıkları gayrimenkul ile ilgili ayıp, eksiklik, vesair nedenlerle her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş sayılırlar.

 

 1. Satış işlemi sonrası bedeli peşin olarak Alıcı tarafından ödendikten sonra gayrimenkul devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları alıcıya, vergi resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler yasal düzenlemeler kapsamında taraflara aittir. Satış tutarı üzerinden ayrıca KDV hesaplanarak tahsil edilecek olup KDV alıcıya aittir.

 

 1. Ayka Mimarlık Şirketi – Murat AYDEMİR (Kayyum), Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

 1. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde Ayka Mimarlık Şirketi – Murat AYDEMİR (Kayyum) tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

 

 1. Teklifi kabul edilen Taliplinin, Ayka Mimarlık Şirketi – Murat AYDEMİR (Kayyum) tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde Ayka Mimarlık Şirketi – Murat AYDEMİR  (Kayyum) ikinci en yüksek teklifi veren istekliden gayrimenkulü satın almasını isteyebilir.

 

 1. İhaleye iştirak edeceklerin aşağıda talep edilen belgeleri vermeleri zorunludur:

 

 • Nüfus kağıdı fotokopisi

 

 • Tüzel kişilik adına iştirak ediliyor ise  tüzel kişilik adına teklifte  bulunacak  kişiye verilen  noter  tarafından tasdik edilmiş yetki belgesi  ile  yetkilendirene ait noter tasdikli imza sirküleri.

 

 • İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekalet verenin noter tasdikli imza sirküleri.

 

 1. Ayka Mimarlık Şirketi – Murat AYDEMİR (Kayyum), ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 1. Uyuşmazlıkların çözümünde Kars Mahkemeleri yetkili ve görevlidir.

 

İrtibat Mercii

İhale Yapılacak Yer (İhale Mahalli)

Adres :

TMSF Binası – Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe – Şişli - İSTANBUL

Kayyım

Mustafa Serkan ATILGAN

GSM Tel: 0 535 626 22 40

satilgan@tmsf.org.tr

Adres :

Ortakapı Mah. Haydaraliyev Cad. Büyükpostane Karşısı No: 74 Kat 2 Daire 3 Merkez KARS

Kayyım

Mustafa Serkan ATILGAN

GSM Tel: 0 535 626 22 40

satilgan@tmsf.org.tr

Gayrimenkul hakkında detaylı bilgi için: Mustafa Serkan ATILGAN 0 535 626 22 40

 

AYKA MİMARLIK ŞİRKETİ – MURAT AYDEMİR’E AİT %90 TAMAMLANMA SEVİYESİNDEKİ A-BLOK İLE TEMEL SEVİYESİNDEKİ B-BLOK BİNA SATIŞI

TEKLİF MEKTUBUDUR

 

….../....../2019

 

TOPLAM MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ TL)

PEŞİN TEKLİF BEDELİ (KDV HARİÇ TL)

8.070.000,00-TL     (SekizMilyonYetmişBinTürkLirası)

 

Yukarıda yazılı varlıkları yanlarında belirtilen teklif bedeli üzerinden peşin bedelle satın almak istiyorum.

 

Ad – Soyad /Unvan       : .......................................    

TC Kimlik Numarası    : ………………………..

Ticaret Sicil Numarası: .....................................                                                             

Doğum Yeri-Tarihi       : ......................../...............                                                              

Baba Adı                       : .......................................

Açık Adresi                  : ........................................................................................................................

 

Telefon                       : (..............)(.................................)

Faks                             : (...............)(.................................)

E-Mail                         : ........................................................@...............................................................

Cep Telefonu            : (................)(..................................)

 

İMZA                         : ........................................................................................................................

 

 

(Yukarıdaki bilgiler resmi belgelere bakılarak doldurulacaktır.)

 

TEMİNAT MEKTUP ÖRNEĞİ GEÇİCİ VE KESİN

KARS AYKA FOTOĞRAFLAR