Özel Form A.Ş.-Samsun/ Tıbbi Cihaz ve Demirbaş Satışı

TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ SATIŞ İLANI

 

İşbu ilan ile şartnameye ekli listede detayları belirtilen ve Özelform Fizik Tedavi Reh. Sağ. Özel Eğitim Tarım Gıda İnş. ve  Turz. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’ne (ŞİRKET) ait “TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞLAR”,  ŞİRKET tarafından kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ihale yoluyla 273.475,00.-TL (İkiyüzyetmişüçbindörtyüzyetmişbeşTürkLirası) muhammen bedelle satışa çıkarılmıştır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF/FON) kayyım olarak atanmış olduğu şirketimizin satış ihalesi TMSF’nin aşağıdaki adresinde gerçekleştirilecektir. 

 

  1. Satış ihalesi 18/01/2019 tarih ve saat 14:30’da aşağıda belirtilen adreste yapılacaktır.
  2. Kapalı Teklif ve Açık Artırma Yöntemi ile satışa ilişkin satış hükümleri hakkında daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki internet adresinden ve başvuru adresinden temin edilebilecektir. Tekliflerin şartnameye uygun olarak en geç ihaleden 1(bir) önceki iş günü 17/01/2019 tarihinde saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adreste olacak şekilde kargo/posta yolu ile gönderilmesi veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.
  3. Teklif sahiplerinin 10.000,00.-TL(OnbinTürkLirası) tutarında örneği aşağıdaki adresten temin edilecek olan en az 3 ay süreli geçici Banka teminat mektubunu ihale şartnamesinde yazılı diğer belgelerle birlikte TMSF’ye teslim etmeleri veya aynı tutarda teminatı nakit olarak ŞİRKETİN ZİRAAT BANKASI A.Ş. Kılıçdede/SAMSUN Şubesi nezdindeki TR95 0001 0025 5045 3338 1150 30 IBAN No.lu TL hesabına yatırmaları gerekmektedir.
  4. Satış şartnamesi, teminat mektubu örneği, TMSF’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir.
  5. ŞİRKET, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
  6. İhaleye katılan teklif sahipleri “Satış Şartnamesi” ni okumuş ve tüm hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.
  7. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde yazılı talep üzerine ŞİRKET tarafından yapılan yazılı açıklamalar ve ihale anında yapılan açıklamalar geçerlidir.
  8. Tıbbi cihaz ve demirbaşların devir işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları ile  vergi, resim ve harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler alıcıya ait olacaktır.
  9. İhale üzerinden kalan ihale alıcısının ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET, ikinci en yüksek teklifi veren istekliye tıbbi cihazlar ve demirbaşların satın alması için teklifte bulunabilecektir.

 

TIBBİ CİHAZ VE DEMİRBAŞ LİSTESİ

MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

Bilgi almak ve ihaleye başvurmak isteyenlerin aşağıdaki adres ve telefonlardan irtibat kurmaları tebliğ ve ilan olunur.

                                                                                                         

Başvuru için :

TMSF İştirakler ve Gayrimenkuller Dairesi Başkanlığı

Büyükdere Cad.No:143/8 Esentepe/İstanbul

Tel      : 0212 340 22 35-36-40

Faks    : 0212 275 30 26

https://www.tmsf.org.tr/tr/SatisIlan/List

 

 

Bilgi için:

Özelform Fizik Tedavi Reh. Sağ. Özel Eğitim Tarım

Gıda İnş. ve  Turz. Hiz. San ve Tic. A.Ş.

GSM   : 0532 164 43 55

Tel      : +90 362 439 34 34

Faks    : +90 362 438 88 44

Yetkili Kişi : HÜSEYİN ALIŞ