P Konsept Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tasfiye İlanı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun 26.03.2018 tarih ve 81514179-100-E.6331 sayılı yazısında; Fon Kurulunun 22.03.2018 tarih ve 2018/161 sayılı kararıyla Şirketimizin tasfiyesi Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanunun 19’uncu maddesine göre uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Şirketimizin tasfiyesine ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerine yönelik olarak 10/11/2016 Tarihli ve 6758 Sayılı Kanunun 19’uncu Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri gereği, P-Konsept Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin hazırlanacak bilançosuna esas olmak üzere;

  • Şirketten alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri,
  • Şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,
  • Hazırlanacak sıra cetvelinin tebliğine esas adreslerini bildirmeleri ve tebliğ masrafını vermeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda,

  • Şirketin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları Şirketin Yönetim Kurulu emrine tevdi etmeleri, etmelerse rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
  • Yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında Şirketin kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem tesis edileceği

hususları da dikkate alınarak Şirkete yapılacak bildirimlerin aşağıda yer alan tebligat adresine yapılması ilan edilir.

 

Ünvanı                 : P-Konsept Dekorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tebligat Adresi  : Beştepe Mah. 192090 Cad.4 / G / Z1 Şahinbey/GAZİANTEP